SRAIT - Filiala Ploiești

Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică

Pagina principală | Statut | Comitet Director | Membri | Activități | Anunțuri | Contact


1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII

2. MEMBRII SRAIT, ÎNSCRIEREA, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

3. ORGANELE DE CONDUCERE

4. PROBLEME GENERALE


SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII

Art. 1. Societatea Inginerilor Automatiști (SRAIT) este o organizație profesională, autonomă, neguvernamentală și apolitică având personalitate juridică și fiind nelucrativă.

Art. 2. Societatea Inginerilor Automatiști este constituită potrivit legii și funcționează pe baza prezentului statut cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr.313, sector 6, facultatea de Automatică și Calculatoare, Institutul Politehnic București. Societatea poate avea filiale în toate localitățile în care acestea se vor constitui.

Art. 3. Scopul SRAIT este de a contribui la creșterea rolului și eficienței inginerilor automatiști în care scop își propune obiectivele cuprinse în articolele următoare.

Art. 4. SRAIT are ca principale obiective:

a. Obiective profesional-științifice

- Perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor specialiștilor și lucrătorilor din domeniul automaticii și informaticii tehnice prin dezbateri, conferințe, manifestări științifice interne și internaționale, schimbul de cunoștințe și de experiență tehnologică;

- Organizează centre de informare și documentare proprii și facilitează accesul membrilor SRAIT la sursele de informații din țară și din străinătate; în fiecare centru universitar, în cadrul facultăților de profil, se va înființa câte o bibliotecă de automatică;

- Editează publicații proprii prin care se fac cunoscute preocupări de vârf în domeniul automaticii;

- Facilitează stabilirea unor legături profesionale între grupuri interesate, în vederea promovării aplicațiilor automaticii în conducerea proceselor industriale, în domeniul informaticii tehnice și în domenii conexe.

b. Obiective de învățământ

- Perfecționarea planurilor de învățământ în domeniul automaticii și informaticii tehnice, corelat cu cerințele concrete ale industriei și a altor sectoare de activitate economică și socială precum și la alinierea învățământului de automatică din România la nivelul aceluia organizat în țările dezvoltate ale lumii;

- Organizează cursuri postuniversitare și de perfecționare;

- Inițiază contacte în vederea orientării profesionale a viitorilor candidați pentru învățământul de automatică;

- Contribuie la cooperarea interdisciplinară;

- Susține acordarea unor burse de studii în străinatate pentru studenți și cadre didactice;

- Susține schimburile de specialiști cu alte organizații similare din străinatate în vederea documentării și perfecționării membrilor SRAIT.

c. Obiective economice

- Militează pentru îmbunătățirea legislației referitoare la obținerea dreptului de autor pentru creația tehnică și științifică;

- Militează pentru stimularea materială a activității de creație în domeniul automaticii;

- Colectează fonduri în vederea acordării de burse în străinătate pentru membrii SRAIT.

d. Obiective tehnice

- Elaborează și propune standarde și normative compatibile cu cele internaționale de largă circulație;

- Constituie comisii de consulting în domeniul automaticii;

- Participa la comisii de specialitate la efectuarea de expertize, precum si la orice alte lucrari destinate stabilirii orientarii, perfectionarii conducerii activitatilor tehnice in domeniul automaticii si informaticii tehnice;

- Contribuie la îmbunătățirea legislației tehnice și în domeniul informaticii tehnice.

e. Obiective sociale

- Acționează pentru respectarea demnității, prestigiului și eticii profesiunii de inginer automatist. În acest scop SRAIT va elabora un cod al eticii inginerului automatist.

[.. sus ..]

MEMBRII SRAIT, ÎNSCRIEREA, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

a. Membrii SRAIT

Art. 5. Membrii ai Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică pot deveni:

- Persoanele fizice care recunosc statutul societății, care posedă diploma de inginer sau subinginer și care activează în domeniul automaticii;

- Persoanele fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar care au preocupări în domeniul automaticii;

- Studenții facultăților de automatică începând cu anul III de studii recomandați de un profesor membru al SRAIT;

- Membrii colectivi ai SRAIT pot deveni și persoane juridice (întreprinderi, instituții, organizații profesionale, științifice), cu activitate de bază în domeniul automaticii, care recunosc statutul și susțin activitatea societății;

- Membrii de onoare ai SRAIT pot fi personalități științifice din țară și din străinătate alese de Adunarea Generală a Societății. Membrii colectivi și membrii de onoare au drept de vot în Adunarea Generală a Societății exprimat, printr-un singur vot.

b. Înscrierea în Societate

- Înscrierea membrilor se face pe bază de cerere individuală tip adresată Societății;

- Înscrierea membrilor colectivi se face pe bază de cerere tip adresată Societății.

c. Drepturile membrilor SRAIT

- Să participe la activitățile Societății;

- Să aleagă organele Societății direct sau prin reprezentare și să facă parte din ele, cu excepția membrilor colectivi și ai celor onorifici;

- Să utilizeze gratuit mijloacele de informare și documentare ale Societății;

- Să fie recomandați să efectueze stagii de perfecționare în țară și străinătate.

d. Obligațiile membrilor SRAIT

- Să respecte prevederile prezentului statut și hotărârile organelor de conducere ale Societății;

- Să sprijine Societatea în realizarea obiectivelor propuse;

- Să nu desfășoare activități politice în cadrul Societății;

- Să achite o taxa de înscriere de 50 lei la depunerea cererii de înscriere și să plătească lunar cotizația către Societate stabilită de Adunarea Generală. Pentru studenți taxa va avea reduceri substanțiale.

Art. 6. Membrii Societății pierd calitatea de membru în următoarele cazuri:

- Prin retragere pe bază de cerere;

- Prin neplata, timp de un an, a cotizației;

- Prin excludere datorită încălcării statutului, a normelor de conduită etică și profesională, precum și atunci când sunt condamnați penal.

[.. sus ..]

ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 7. Organul suprem de conducere a Societății este Adunarea Generală care se întrunește anual.

 • Modul de reprezentare a membrilor si membrilor colectivi in Adunarea Generala se stabileste prin regulamentul adoptat de catre Adunarea Generala de constituire.
 • Membrii individuali participă la Adunarea Generală cu drept de vot deliberativ. Organul de conducere al Societății în intervalul dintre Adunarile Generale este Comitetul Director constituit din: un președinte, trei vicepreședinți, un secretar general și șase - zece membri.
 • Adunarea Generală are următoarele atribuții:
 • - Hotărăște adoptarea și modificarea statutului Societății;

  - Alege Comitetul de conducere a Societății, președintele, vicepreședinții și secretarul general;

  - Hotărăște înființarea unor filiale în țară și in străinătate;

  - Convoaca Adunarea Generală anuală și ori de câte ori este nevoie;

  - Modifică sau anulează hotărârile Comitetului Director.

 • Comitetul Director are următoarele atribuții:
 • - Asigură conducerea Societății în intervalul dintre Adunările Generale;

  - Propune planul de activități și solicită aprobarea Adunării Generale;

  - Gestionează fondurile Societății și raportează anual asupra modului de utilizare a fondurilor.

 • Comitetul Director își organizează un secretariat cu următoarele atribuții:
 • - Administrează fondurile Societății;

  - Ține evidența membrilor;

  - Asigură corespondența;

  - Se ocupă de înscrierea de noi membri;

  - Asigură rezolvarea tuturor problemelor organizatorice.

  Președintele Comitetului Director prezintă anual o informare în Adunarea Generală.

  Odată la doi ani Comitetul Director trebuie să-și depună mandatul în vederea asigurării de noi alegeri.

  Art. 8. Fondurile Societății sunt formate din:

  - Taxele de înscriere și cotizațiile membrilor;

  - Subvenții;

  - Donații;

  - Vânzarea publicațiilor Societății;

  - Taxele de participare la Conferințe;

  - Taxele percepute pentru înscrierea la cursurile de perfecționare;

  - Alte venituri realizate din diverse acțiuni ale organizației.

 • Societatea nu realizează profituri. Orice sumă realizată în urma acoperirii cheltuielilor și eventualelor obligații legale către stat, cu ocazia organizării și desfășurării acțiunilor programate se va vărsa în contul Societății.
 • Printre comisiile de lucru pe care le stabilește Adunarea Generală va lua ființă în mod obligatoriu Comisia financiară care controlează activitatea bugetară a Societății.
 • [.. sus ..]

  PROBLEME GENERALE

  Art. 9. Societatea Inginerilor Automatiști se poate afilia la alte asociații profesionale interne și internaționale, în urma hotărârii Adunării Generale.

  Art. 10. Prezentul statut este însoțit de regulamentul de funcționare în care sunt precizate modul de organizare, de administrare și de control financiar.